Consell Escolar

El Consell Escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents: Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar. Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Quan es reuneix?

El Consell Escolar es reuneix prescriptivament 1 vegada al trimestre i sempre que el convoca la seva presidenta o ho sol·licita almenys 1/3 dels seus membres. A més es fa 1 reunió a l'inici i al final del curs.

Qui forma el consell escolar?

El formen la Direcció, Cap d'estudis, 1 representant de l'Ajuntament, 5 pares/mares, 6 representants del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 PAS i el/la secretari/a del centre.

Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies: recollint propostes i opinions.

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.

d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

h) Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

i) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

j) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

5 NovembrePublicacions del cens electoral provisional de cada sector.
Publicació del nombre de representants de cada sector que s’ha de renovar.
6-9 NovembreReclamacions al cens electoral.
16 NovembreÚltim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.
19 NovembreAprovació i publivcació dels censos electorals definitius.
20 NovembrePublicació de les candidatures dels diferents sectors.
26 NovembreVotació pares/mares/tutors.
Horari: 8:30h a 9:30h i de 16 a 17 h, a la Biblioteca de l’escola.
Heu de triar 1 representant d’aquest sector. Cal que porteu DNI/NIE.
29 NovembreVotacions mestres.
11 DesembreConstitució del Consell Escolar renovat.

FAQS

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.
 
 
 

Perquè les famílies participin en la renovació dels seus representants al consell escolar cal que les AMPA:

 • informin les famílies de les funcions del consell escolar i de com els afecten les decisions que s’hi prenen;
 • transmetin el valor afegit que suposa que les famílies estiguin representades;
 • difonguin les dates del procés electoral.
 
 
 

En primer lloc és important planificar la difusió del procés electoral i buscar maneres creatives per a la comunicació. En aquest sentit, la direcció del centre i l’AMPA poden programar accions i campanyes conjuntes fent servir diversos mitjans o canals d’informació del centre:

 • Correu electrònic, web o blog del centre, xarxes socials, etc.
 • Cartells informatius en llocs visibles i estratègics del centre educatiu.
 • Entrevistes als representants de famílies i AMPA al consell escolar, als candidats del sector famílies.
 • Reunions informatives convocades per l’AMPA.
 • Els mateixos alumnes poden informar les seves famílies sobre el procés electoral i de la importància que hi participin.

Els pares i mares delegats de classe  poden animar les famílies del grup a presentar-se com a candidats.

 
 
 
 • Consultar el calendari del procés electoral del vostre centre educatiu.
 • Consultar el cens electoral provisional publicat per la direcció del centre.
 • Presentar les reclamacions al cens en cas de no ser-hi.
 • Consultar la persona que representa l’AMPA en el consell escolar.
 • Presentar-nos com a candidats a formar part del consell escolar.
 • Conèixer si hem estat designats membres de la mesa electoral.
 • Consultar el cens definitiu.
 • Consultar les candidatures presentades.
 • Votar.