Info Menjador

Servei de Menjador

ESCOLA MARTÍ I POL – CURS 2020/2021

Benvolgudes families,

Us informem que aquest curs escolar 2020/2021, s’iniciara el servei de menjador, essent Dacor Educació i Esport I’empresa responsable del servei de monitors/es i de la gestió directa del menjador i Roca Gonzalez I’empresa de cuina.

Per al bon funcionament del servei, us Iliurem la normativa:

 • L’horari del servei de menjador, en horari normal del centre, sera de les 12:30h a les 15:00h. En horari intensiu del centre sera de les 13:00h a les 15:30h.
 • El preu del servei de menjador FIX sera de 6,30 €/dia.
 • Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana com a mfnim 1 dia per setmana.
 • El cobrament dels usuaris FIXOS es fara a mes vençut a principis de cada mes del 5 al 15 per domiciliació bancaria. En cas de retorn del rebut s’apIicara el recarrec de 5,00€ en concepte de despeses bancaries.
 • El rebut retornat caldra fer-lo efectiu abans d’iniciar el seguent més a la coordinadora del menjador. Gestio i canals de comunicacid de menjador:
 • Coordinadora de menjador: Laura Moreno Mobil de contacte: 644.47.51.18 i whatsApp
  Correu electronic: menjadormiquelmartipol@gmail.com
  Aquf podeu informar de les absències, dietes, altes, baixes, canvis de rutina…etc I preu del servei de menjador EVENTUAL sera de 6,65 €/dia.
 • Els nens fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar a la Coordinadora del menjador de I’escoIa abans de les 9:30h del matf del mateix dia. Se’ls retornara la totalitat de l‘import del mend i monitoratge: 6.30€. En cas de no avisar, no se’Is fara la devolucio d’aquest import.
 • En cas d’incIeméncies meteorolégiques importants (fortes ventades, nevades i altres) o de vaga es retornara 3,15€ (en aquest cas no cal avisar de I’absència).
 • Els canvis de la rutina d’assistència, aixf com els canvis de domiciliacio bancària i les baixes s’hauran de comunicar per escrit a la coordinadora del menjador abans del dia 1 de cada mes per tal de poder actualitzar la informacio abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data les regulacions es faran el mes seguent.